Shiva Tandava Stotram by Ravana |lyrics in Hindi & English

Shiva Tandava Stotram by Ravana |lyrics in Hindi & English: The Shiva Tandava Stotram was composed by Ravana, the asura King and aficionado of Shiva. Become acquainted with how it appeared, the sections (verses)

Shiva Tandava Stotram by Ravana |lyrics in Hindi & English

Shiva Tandava Stotram by Ravana

SONG LYRICS IN HINDI

जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले

गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्‌।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं

चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव: शिवम्‌ ॥१॥

जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले

गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्‌।

डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं

चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव: शिवम्‌ ॥१॥

धराधरेंद्रनंदिनी विलासबन्धुबन्धुर

स्फुरद्दिगंतसंतति प्रमोद मानमानसे।

कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि

क्वचिद्विगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥

जटाभुजंगपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा

कदंबकुंकुमद्रव प्रलिप्तदिग्व धूमुखे।

मदांधसिंधु रस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे

मनोविनोदद्भुतं बिंभर्तुभूत भर्तरि ॥४॥

सहस्रलोचन प्रभृत्यशेषलेखशेखर

प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरां घ्रिपीठभूः।

भुजंगराजमालया निबद्धजाटजूटकः

श्रियैचिरायजायतां चकोरबंधुशेखरः ॥५॥

सहस्रलोचन प्रभृत्यशेषलेखशेखर

प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरां घ्रिपीठभूः।

भुजंगराजमालया निबद्धजाटजूटकः

श्रियैचिरायजायतां चकोरबंधुशेखरः ॥५॥

करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल

द्धनंजया धरीकृतप्रचंड पंचसायके।

धराधरेंद्रनंदिनी कुचाग्रचित्रपत्र

कप्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम ॥७॥

प्रफुल्लनीलपंकज प्रपंचकालिमप्रभा

विडंबि कंठकंध रारुचि प्रबंधकंधरम्‌।

स्मरच्छिदं पुरच्छिंद भवच्छिदं मखच्छिदं

गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे ॥९॥

अखर्वसर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी

रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्‌।

स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं

गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ॥१०॥

जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुरद्ध

गद्धगद्विनिर्गमत्कराल भाल हव्यवाट्।

धिमिद्धिमिद्धि मिध्वनन्मृदंग तुंगमंगल

ध्वनिक्रमप्रवर्तित: प्रचण्ड ताण्डवः शिवः ॥११॥

दृषद्विचित्रतल्पयो र्भुजंगमौक्तिकमस्र

जोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः।

तृणारविंदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः

समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥१२॥

कदा निलिंपनिर्झरी निकुंजकोटरे

वसन्‌ विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलिं वहन्‌।

विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः

शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३॥

इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम

स्तवं पठन्स्मरन्‌ ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्‌।

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथागतिं

विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम् ॥१६॥

SONG LYRICS IN ENGLISH

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale,
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam |
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam,
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari,
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani |
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake,
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||2||

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura,
Sphuradigantasantati pramodamanamanase |
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi,
Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||3||

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha,
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe |
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure,
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara,
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh |
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka,
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||5||

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha,
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam |
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam,
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||6||

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala,
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake |
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka,
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||7||

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat,
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah |
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah,
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||8||

Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha,
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam |
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam,
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje ||9||

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari,
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam |
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam,
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||10||

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur,
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat |
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala,
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor,
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh |
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh,
Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham ||12||

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh,
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh |
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam,
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam |
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim,
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

Puja vasanasamaye dashavaktragitam,
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe |
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam,
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh ||15||

Aum Namah Shivay !!

 

Download Shiva Tandava Stotram

 

These are the full Shiva Tandava Stotram. Lyrics are sung by Ravana. We trust you comprehend Advice Lyrics in Hindi text style.

On the off chance that you discover any slip-up in the verses, it would be ideal if you advise us or get in touch with us. We will make rectifications inside 24 hours. Much obliged to You!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *